اشعار ولی اله بایبوردی
 
قالب وبلاگ

یا هو

 

  

خوانی کتاب را ز نویسنده یادگار
رنجی تحملی ز گذر یوم روزگار
بر فضل کردگار الهی خود اعتراف
هر چند عمر ما به خطا ای بزرگوار
موضوع : | بازدید : 7 | تگ ها :
[ پنجشنبه 8 آذر 1397 ] [ 14:41 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 

از تو خواهم ای پسر گویم تو را
پند هایم چون چراغی رهنما

مثل من باید بباشی ای پسر
تا بفهمی غصّه ها دارم به سر

گر دلم گاهی به دنبالت روان
با تو همراهی به هر جا ناگران

بارها پندت شنیدم ای پدر
گر درشتی خسته جان را لا ثمر

مثل کودک پند گفتی گر مرا
گر شنیدم پند را مفهوم لا

خسته جان می شد پدر گر دل شکن
آه سردی می کشیدش لا چو من

گاه سر را گر تکان می داد همان
با سکوتی کظم غیظی داشت هان

گر سکوتی با نگاهی خیره ای
مضطرب احوال دور از خنده ای

گر چه خوشحال از چنین فتحی بزرگ
می زدم از خانه بیرون همچو گرگ

لا فراموشی مرا آن روز هان
آن نگاهی را صمیمی مهربان

دیر فهمیدم چو بشنیدم پدر
روی تختی خواب از دنیا گذر

آخرین دم لحظه از عمرش مرا
پند را گفت گر چه تکراری دلا

پند را گفتش ببستش چشم را
گر عیانی مرگ را جانب فنا

خوب فهمیدم زمانی فهم هان
ماجرا را با گذر ایام همان

چون چراغی رهنما هر چند پند
پندها گفتم رها از هر چه بند

موضوع : | بازدید : 12 | تگ ها :
[ جمعه 18 آبان 1397 ] [ 12:57 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]


کدامین بید لرزانی اسیر نفس طوفانی
تعدی تا به این حدی ز علم آموز ارزانی

تمدن علم خود گویا لباسی عاریت زیبا
به زیبایی نگر دانا برون از نفس شیطانی

ریاحین بوته گل ها را دهی تعلیم ای دانا
تجاهل عارفی تا کی اسیر بند نفسانی

کدامین باغبان باغی ثمرها را کند ویران
کدامین جلوه اثماری پذیرش علم نادانی

لباسی میش را پوشد فریبد برّه میشان را
هزاران شرم بادا بر چنین افراد پنهانی

عیان شد بر امانت مردمانی شد خیانت ها
الهی مرد را گویم قصاصی حکم یزدانی

بشر را آزمونی سلطنت بر نفس خود گویا
که همچون والدین آموزگاری چون پدر ثانی

موضوع : | بازدید : 22 | تگ ها :
[ جمعه 18 خرداد 1397 ] [ 10:23 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

چنین راوی که والد بایزیدی
چهل شب دور از همسر ببودی

بخاطر خورد آن یک لقمه نانی
که در منزل پدر خوردش به خوانی

به مادر خود بگفتش بایزیدی
قسم یاد از خدا کردش به روزی

به من گویی مرا چون شیر دادی
حلالی را رعایت کرده یادی

به شبهت در دلم آن خاطری یاد
ندانم بس حجابی در میان باد

بگفتا مادرم روزی به همراه
گذر بر خانه همسایه که صد آه

چو دیدم ظرف روغن را کناری
سرت را چرب با روغن چه کاری

دگر روزی کشیدم سرمه ای را
به چشمانت نه رخصت بود پورا

محاسب گر خدا باشد در این کار
به همسنگی چو ذراتی ضرر بار

از این ترسم جدا از لطف یزدان
بخاطر سرمه ای روغن سبک جان

شدم جویا چو دیدم مردگانی
حلالیت طلب از وارثانی

که ما را عفو حق الناس جانا
به بخشایش از ایشان روح احیا

موضوع : | بازدید : 22 | تگ ها :
[ يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ] [ 8:00 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 

چو خیامی کنی اندیشه جانا
زبانزد در میان خلقی چو او ما

که مابین اجتماعی هر بشر هان
به ظرف اندیشه ادراکی نمایان

چو دانته گوته ای هومر که خیام
به دانایی زبانزد در میان عام

ز یک سو شکسپیری جلوه ای یاد
کلامش گوهری سنجیده اوتاد

به ظاهر لفظ و معنایی رباعی
رباعیات خیامی نگاهی

که هر یک از رباعیات ایشان
پیامی را رساند هدیه انسان

بزرگی دانشی را یاد بر ما
به خواندن هر رباعی فهم احیا

از او یادی کنم یادی ز اوتاد
به جانب آسمان رو کرده فریاد

چنان دادی کشم هر آسمانی
به فریادم کشند دادی چه دانی

به گردون چرخ گر دستم رسد هان
بپرسم ماجرایی را هراسان

به نازی نعمتی کم فردهایی
چه علت در تقلا بس کسانی

عدالت گستری دانا به روزی
دهد روزی بشر را سینه سوزی

حکایت بشنوم گویم روایت
شنیدی پند گیری لا شکایت

هدف از آفرینش پند از ما
ذخیرت توشه راهی را به تقوا

موضوع : | بازدید : 32 | تگ ها :
[ شنبه 15 ارديبهشت 1397 ] [ 19:29 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

به بی مهری مردان روزگاری
حکومت پیشگان را اعتراضی

به ثبت تاریخ دورانی که محکوم
همین افراد تاریخی چه مظلوم

سخن از شاعری صحبت که نامی
همان صاحب سخن سنجی حماسی

همان شخصی که در توسی به دنیا
که از تابع خراسان بود جانا

حکایت های شیرین را به سی سال
ز آیین دین زرتشتی که آمال

ز دیرین روزگاری بحث آغاز
به نظمی در فعولن گشت آواز

به جرم بخشی ار اشعار جانا
چه بی مهری سلطانی هویدا

به سی سالی تحمل رنج دوران
عجم را با زبان ملی نمایان

چو بابک جلوه گر فردوسی ما
یکی رزمی دگر با نظم جانا

هویت راستین را برملایی
که تا حدی موفق رو نمایی

چو بس شاعر عقاید را به هر آن
نبوت با ولایت را نمایان

موضوع : | بازدید : 12 | تگ ها :
[ شنبه 15 ارديبهشت 1397 ] [ 7:38 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 

 سخای بحر ببین کیسه های خالی را
به جود پر کندش نیست منتی جانا

دلت غنی به نگاهی که چشم را درویش
خوش آن دلی که به ایمان روان خود احیا

موضوع : | بازدید : 27 | تگ ها :
[ پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397 ] [ 15:26 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

                                    

تو نور شمع شبی ای شهید شیدایی
وطن به نور تو گشت گلشن و مصفایی

 

به راه عشق وطن گشته ای غبارآلود
به دشت سنگر عشقت دهی صف آرایی

 

تو نور مطلق عشقت خریده ای آری
که در طلوع سحر پر کشی به مأوایی

 

پرنده روح به هر مجلسی گذاری حسن
که حسن روی تو باشد کلید والایی

 

به صبح خرم عشقت نهاده ام باری
سرود نغمه توحید هر اهورایی

 

تو در نگاه شط خون ترانه ها خوانی
به راه عشق وطن سر دهی تو یارایی

 

هزار مرغ سحر خفته اند در شط خون
که در فراق عزیزان تو داغ صحرایی

 

پرنده خواند سرودی که یاوران رهی
به خون سرخ شهادت نوشت آزادیی

موضوع : | بازدید : 28 | تگ ها :
[ دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 ] [ 17:29 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 

 

همت عالی طلب نوش کنی جام را
خون جگر نوش کن راهنمایت خدا

اهل دلی را طلب صاحب آن خانه ای
کعبه دلی را طوافی بکنی هر کجا
موضوع : | بازدید : 25 | تگ ها :
[ دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 ] [ 16:45 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 

به جانب طور رو یابی تو آتش
چو موسی آتشی پیدا در آنش

ز فرعونی جماعت چون که دوری
به آن وادی رسی وادی که طوری

شنو جانا کنی فهمی کلامی
کلامی را که منطق گفتمانی

خلیل آسا به دور از آن کسانی
ز نمرودی جماعت دور از آنی

کنی یاد از نبی صالح نکوکار
ز صالح ناقه ای یاد ای که بیدار

الستی را کنی یادی پیمبر
به آن جایی عروجی گشت سرور

کنی یاد از نبی عیسی زمانی
چو دیدی مرغ را در نغمه هایی

دلت آرام شد آن لحظه ای هان
کنی یاد از خداوندی نگهبان

چو یوسف باش از زندان رهایی
رها از چاه گیری پادشاهی

ز یونس یاد کن در بطن ماهی
درون ماهی به هر جایی طوافی

رها خود را به علمی ای جهانی
بیندیشی تمامی لحظه هایی

کسی باشد جهانی عدل گستر
عدالت را به اجرا حکم برتر

به یاری مردمان آباد هر جا
عدالت ورز دوران جلوه جانا

چه علت بی قراری عدل بر جا
عدالت اجتماعی شد هویدا

سری را افسری باشد حقیقت
طریقت حله ای پوشش شریعت

کسی پوشد به تن باشد خدایی
الهی حکم اجرا بین مایی

موضوع : | بازدید : 11 | تگ ها :
[ جمعه 24 فروردين 1397 ] [ 7:42 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
جستجو در وبلاگ

جعبه پیامخبرنامه
آمار وبلاگ
آنلاین : 1
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 6
بازدید هفته گذشته : 7
بازدید ماه گذشته : 235
بازدید سال گذشته : 5889
کل بازدید : 6289
امکانات وب
سفارش تبليغات
میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
X
تبليغات